Menu
../alior/

Zwrot nadpłaty ze skarbówki

W zeznaniu rocznym może zostać wykazana niedopłata i konieczność uregulowania odpowiedniej kwoty do urzędu. Stan może też wyjść na zero. Ale może pojawić się także nadpłata i oczekiwanie na jej zwrot ze skarbówki.

Co do zasady skarbówka ma kwartał od  złożenia zeznania na zwrot nadpłaty, która została wykazana przez podatnika. Należna kwota zostaje przekazana przelewem na wskazany rachunek banków, przekazem pocztowym lub zostaje wypłacona gotówką. Nadpłata może także zostać przejęta na poczet niezapłaconych należności podatkowych albo kwot dochodzonych przez komornika sądowego.

 

Termin wskazany powyżej mija z upływem tego dnia w ostatnim miesiącu, który odpowiada początkowemu dniowi terminu. Jeżeli takiego dnia w ostatnim miesiącu nie ma, to termin kończy się w ostatnim dniu tego miesiąca. Jeżeli jednak termin upływa w sobotę, niedzielę albo inny dzień ustawowo wolny od pracy, to zostaje on przesunięty. Wówczas za jego ostatni dzień uznaje się następny dzień po dniu lub dniach wolnych.

 

Istotne jest, że termin zwrotu wydłuża się w przypadku dokonania korekty rozliczenia. Wówczas nadpłata, która wynika z rozliczenia poprawionego przez urząd skarbowy jest zwracana w terminie 3 miesięcy od dnia upływu terminu do wniesienia sprzeciwy na dokonaną korektę (termin ten wynosi 14 dni od dnia doręczenia podatnikowi uwierzytelnionej kopii skorygowanego zeznania). Jeżeli korekta została dokonana przez podatnika, to termin na zwrot nadpłaty wynosi 3 miesiące od jej złożenia.

 

Przeważnie nadpłaty są zwracane przelewem na konto podatnika. W ten sposób podatnik otrzyma zwrot nawet kilkuzłotowej nadpłaty. Istotne jest, żeby urząd skarbowy miał informacje na temat aktualnego rachunku bankowego, którego podatnik jest właścicielem albo współwłaścicielem. Dane należy aktualizować w trybie, który jest właściwy dla danego statusu ewidencyjnego.

I tak przedsiębiorcy, którzy podlegają wpisowy do CEIDG dokonują zmian na wniosku CEIDG-1. Pozostałe podmioty, których identyfikatorem jest NIP zgłaszają zmiany na druku NIP-7. Inni muszą złożyć formularz ZAP-3. Zgłoszenie jest potrzebne tyko wtedy, jeżeli rachunek nie był nigdy wcześniej podawany albo jeżeli uległ zmianie.

 

Osoby, które nie mają obowiązku posiadania konta do rozliczeń podatkowych, mogą otrzymać zwrot nadpłaty przekazem pocztowym albo gotówką w kasie urzędu. W przypadku przekazu pocztowego pomniejsza się o jego koszt kwotę nadpłaty.

Natomiast wypłata w kasie dokonywania jest tylko na pisemne żądanie podatnika. Wyjątkiem jest sytuacja, w której nadpłata nie przekracza 23,20 zł (dwukrotność kosztów upomnienia), która może być przelana na kontro, a jeżeli nie zostanie ono podane, to wypłata dokonywana jest w kasie. Nie ma wtedy możliwości dokonania zwrotu przekazem.

 

Przed zwrotem nadpłaty podatnikowi, urzędnicy sprawdzają stan konta podatnika. Z urzędu zalicza się nadpłatę na poczet posiadanych przez podatnika zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę, odsetek za zwłokę od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek, kosztów upomnienia oraz bieżących zobowiązań podatkowych.

Podatnik otrzyma nadpłatę, jeżeli nie posiada takich obciążeń i jeżeli nie złoży wniosku o zarachowanie nadpłaty w całości lub części na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych. Nadpłata może także zostać zajęta na poczet długów, które są dochodzone w trybie egzekucji sądowej albo administracyjnej.